Om

Næringsparken

Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred.

Lokalisering

Røra Næringspark er lokalisert til Lensmyra, Røra, Inderøy.  Området ligger helt opp til E6 og jernbane, med gangavstand til Røra Stasjon.

Næringsområdet ligger sentralt i Trøndelag og midt i Innherred. Reiseavstanden med bil til Steinkjer og Levanger er ca 20 km, til Værnes ca 70 km og til Trondheim ca 100 km.

Røra Næringspark er lokalisert ca 10 minutter fra Verdal og Verdal Industripark med tilgang til isfri havn og et betydelig industri og næringsutviklingsmiljø.

Hovedutviklingsplan - tre faser

Hoved utviklings plan - tre faser

Det ble allerede i 2012 laget en hovedplan for utvikling av området.

En utvikling i 3 faser ble skissert (se skisse under) av Selberg Arkitekter AS. Sentrale føringer fra denne hovedplanen ligger til grunn for realiseringen av prosjektet.

Oppdaterte planer forutsetter en gjennomføring med utbygging av det midtre område (100 da) i fase 1, det nordre området (130 da) i fase 2 og det søndre området (60 da) i fase tre (se skisse under). Dette følger av kommuneplanen.

Det søndre området er i kommune plansammenheng pekt på som et mulig framtidig næringsområde. Område utnyttes i dag som jordbruksareal og er i privat eie.

Framdriften i utbyggingen av Røra Næringspark vil selvsagt være avhengig av etterspørselen etter næringstomter. Ambisjonen vil være å ha området utnyttet for industri og næringsformål i løpet av 10 til 15 år.

Fase 1 - 2021 - Gjennomføring

Fase 1 omfatter 100 mål brutto og 70 mål netto næringsareal. Arealet ligger midt i det området som i kommunedelplanen er satt av til framtidig næringsområde.

Kontrakt om totalentreprise ble etter en anbudsrunde inngått 03.09.2020 mellom Inderøy kommune og Austad Maskinstasjon AS.

Lensmyra Utbyggingsselskap AS har overtatt denne avtalen og ivaretar ansvaret for opparbeiding og finansiering av næringsareal og infrastruktur. De samlede initiale investeringer i kjøp av areal og opparbeiding av området utgjør ca 45 mill. kroner.

Fysiske arbeider er igangsatt medio januar 2021. Etter planen skal hele næringsområdet med infrastruktur, eksklusive asfaltering, være ferdigstilt senest 01.12.2021. Asfaltering av veger skal være sluttført innen 01.06.2021.

Det legges opp til en fleksibel opparbeiding utover året 2021 som skal gjøre det mulig for interessenter å iverksette utbygging allerede inneværende år.

Fase 1 - Næringstomter og Infrastruktur

Fase 1 omfatter ca 100 mål brutto og 67 til 70 da netto næringsareal.

Se detaljert plan for veger og tomteinndeling etter avsluttet forprosjekt.

Detaljprosjekteringen foregår nå samtidig med den fysiske utbygging. Det innebærer muligheter fortsatt for justering av VVA løsninger, tomteinndeling mv.

Tomtene er gjennomgående i størrelsesorden 3 til 4 mål – 17 i alt. Tomt C 1 er på ca 10 mål.

Tomtene selges med veg, vann (høytrykk), avløp, strøm og bredbånd levert til tomtegrense.

Plantegning

Fase 1

(klikk på plantegning for å forstørre)

Fase 1 - Priser og Betingelser

Salgspriser pr januar 2021

Dette er en prisliste som fastsetter minstepris for de aktuelle tomtearealer pr januar 2021.

Prisprinsippene er som følger:

  1. Det gjennomgående prisnivået tar utgangspunkt i en selvkosttilnærming.
  2. Prisene for tomter nærmest E6 pris-settes noe høyere enn øvrige tomter.

Tomtepriser:

D2, D4, B2, B5

kr. 740,- pr kvm

Øvrige arealer

kr. 690,- pr kvm

Budrunder

I utgangspunktet selges tomter etter «først til mølla» prinsippet. Så lenge kontrakt ikke er inngått for et konkret areal, vil selskapet eventuelt gjennomføre budrunder dersom flere interessenter melder seg.

Festeavgifter

Festekontrakter kan tilbys. Festeprisen settes til 6 % av kjøpsprisen.

Reservasjoner (opsjoner)

Tomter kan reserveres for en nærmere angitt periode. Opsjonsprisen settes i utgangspunktet til festeprisen 6 % med et påslag på 2%.

Ta kontakt ved behov for supplerende opplysninger evt tilbud.

Næringstomt? Kontakt oss

993 88 911

Styreleder Jon Arve Hollekim

Vennavegen 59, 7670 Inderøy
info@lensmyra.no

    Følg på